وژینبوکس

تلاشی برای گردآوری علمی متنهای ادبی و تاریخی کردستان

آمار پایگاه داده

آخرین اخبار

نویسندگان و شاعران

شرف خان بدلیسی
(1603-1543)
ملای جزیری
(1640-1570)
فقی طیران
(1660-1590)
بیسارانی
(1702-1643)
احمد خانی
(1707-1650)
خانای قبادی
(1778-1704)
ترک امیر
(1820-1750)
شیخ معروف نودهی
(1837-1753)
احمد کور
(1856-1771)
مولانا خالد
(1828-1779)
صیدی
(1849-1785)
احمد بیگ کوماسی
(1877-1795)
ملا محمود بایزیدی
(1867-1799)
سالم
(1866-1800)
نالی
(1877-1800)
مستوره
(1848-1804)
ملای جباری
(1876-1806)
مولوی
(1882-1806)
سید یعقوب ماهیدشت
(1881-1808)
کردی
(1850-1809)
حاجی قادر کویی
(1897-1816)
ولی دیوانه
(1881-1826)
فقی قادر هموند
(1890-1830)
شیخ رضا طالبانی
(1910-1831)
جفایی
(1890-1835)
محوی
(1906-1836)
وفایی
(1902-1844)
سمیع
(1889-1848)
میرزا عبدالقادر پاوه‌ای
(1910-1850)
حریق
(1909-1856)
جهان‌آرا
(1911-1859)
ملا حسنی دزلی
(1946-1859)
عبدالله بیگ مصباح دیوان
(1916-1859)
مصطفی شوقی
(1932-1865)
پیرمرد
(1950-1867)
اسکار مان
(1917-1867)
میرزا غفور
(1938-1870)
صافی هیرانی
(1942-1873)
ادیب
(1932-1874)
ناری
(1943-1874)
جوهری
(1958-1875)
زیور
(1948-1875)
ملا مارف کوکه‌یی
(1945-1875)
ملای گوره
(1943-1876)
حمدی
(1936-1876)
صیف القضات
(1945-1876)
طاهر بیگ جاف
(1918-1878)
بیخود
(1955-1879)
عبدالرحمان بیگ بابان
(1967-1880)
محمدامین زکی بیگ
(1948-1880)
آقا عنایت
(1957-1881)
صابری
(1944-1881)
مفتی پنجوینی
(1952-1881)
حلمی کاکه‌ای
(1966-1882)
شاهو
(1971-1882)
شکری فضلی
(1926-1882)
ملا حسین فانی
(1983-1883)
کریم بیگ جاف
(1949-1885)
ملا مصطفی عاصی
(1975-1885)
ناطق
(1967-1886)
شیخ محمود
(1956-1886)
کمالی
(1974-1886)
جمیل صائب
(1951-1887)
امین اشنویی
(1954-1889)
توفیق وهبی
(1984-1891)
ملا محمد چروستانی
(1963-1895)
اسیری
(1962-1895)
خادم
(1953-1895)
شیخ نوری شیخ صالح
(1958-1896)
احمد مختار جاف
(1935-1896)
عارف عرفی
(1961-1896)
عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی
(1957-1897)
قانع
(1965-1898)
ملا عبدالکریم مدرس
(2005-1901)
وصالی
(1973-1902)
حقیقی
(1996-1902)
سید کامل امامی
(1989-1903)
جگرخون
(1984-1903)
گوران
(1962-1904)
عثمان صبری
(1993-1905)
لطفی
(1989-1905)
فایق بیکس
(1948-1905)
شاکلی
(1980-1905)
زاری
(1982-1905)
علاالدین سجادی
(1984-1907)
فایق زیور
(1952-1908)
حجی جندی
(1990-1908)
سمند سیابندوو
(1989-1909)
شیخ محمد حلمی
(1985-1909)
علی عارف آقا
(1996-1910)
سامی عودال
(1985-1910)
مخلص
(1985-1910)
اخول
(1988-1911)
مینه جاف
(1965-1911)
نافع مظهر
(1998-1913)
عونی
(1992-1914)
حسن قزلجی
(1985-1914)
ابراهیم احمد
(2000-1914)
سید طاهر هاشمی
(1991-1915)
مظلوم
(1955-1916)
شامی کرمانشاهی
(1984-1917)
دلدار
(1948-1918)
ملا احمد قاضی پنجوینی
(1983-1920)
محمد مکری
(2007-1921)
هیمن
(1986-1921)
هژار
(1991-1921)
احمد هردی
(2006-1922)
ملا کریم سارده کوسانی
(2001-1926)
محمدصالح دیلان
(1990-1927)
هیدی
(2016-1927)
ملا غفور دباغی
(1990-1927)
ملا کریم فیدایی
(1993-1928)
کاکه‌ی فلاح
(1990-1928)
کامران مکری
(1986-1929)
عاجز
(1967-1929)
ملا عبدالرحمانی فاتحی
(2002-1930)
علی شارزوری
(1982-1930)
جمال نبز
(2018-1933)
ملا آواره
(1968-1933)
عزالدین مصطفی رسول
(2019-1934)
جلال مدحت خوشنام
(1998-1934)
عثمان عوزیری
(1966-1936)
سواره ایلخانیزاده
(1976-1937)
محمدصدیق محمودی
(1990-1937)
علی حسنیانی
(1992-1939)
شیرکو بیکس
(2013-1940)
دلشاد مریوانی
(1989-1947)
جمیل رنجبر
(1980-1949)
احلام منصور
(2013-1951)
جلال ملکشا
(2020-1952)
حسین مولود احمد
(1979-1953)
محمد اوزون
(2007-1953)
محمد عمر عثمان
(2019-1957)
ژیلا حسینی
(1996-1964)
معروف آغایی
(1998-1966)
ناصر آقابرا
(2020-1968)
ابراهیم احمد
احلام منصور
احمد بیگ کوماسی
احمد خانی
احمد کور
احمد مختار جاف
احمد هردی
اخول
ادیب
اسکار مان
اسیری
امین اشنویی
آقا عنایت
بیخود
بیسارانی
پیرمرد
ترک امیر
توفیق وهبی
جفایی
جگرخون
جلال مدحت خوشنام
جلال ملکشا
جمال نبز
جمیل رنجبر
جمیل صائب
جوهری
جهان‌آرا
حاجی قادر کویی
حجی جندی
حریق
حسن قزلجی
حسین مولود احمد
حقیقی
حلمی کاکه‌ای
حمدی
خادم
خانای قبادی
دلدار
دلشاد مریوانی
زاری
زیور
ژیلا حسینی
سالم
سامی عودال
سمند سیابندوو
سمیع
سواره ایلخانیزاده
سید طاهر هاشمی
سید کامل امامی
سید یعقوب ماهیدشت
شاکلی
شامی کرمانشاهی
شاهو
شرف خان بدلیسی
شکری فضلی
شیخ رضا طالبانی
شیخ محمد حلمی
شیخ محمود
شیخ معروف نودهی
شیخ نوری شیخ صالح
شیرکو بیکس
صابری
صافی هیرانی
صیدی
صیف القضات
طاهر بیگ جاف
عاجز
عارف عرفی
عبدالجبار آقای دوغرمه‌چی
عبدالرحمان بیگ بابان
عبدالله بیگ مصباح دیوان
عثمان صبری
عثمان عوزیری
عزالدین مصطفی رسول
علاالدین سجادی
علی حسنیانی
علی شارزوری
علی عارف آقا
عونی
فایق بیکس
فایق زیور
فقی طیران
فقی قادر هموند
قانع
کاکه‌ی فلاح
کامران مکری
کردی
کریم بیگ جاف
کمالی
گوران
لطفی
محمد اوزون
محمد عمر عثمان
محمد مکری
محمدامین زکی بیگ
محمدصالح دیلان
محمدصدیق محمودی
محوی
مخلص
مستوره
مصطفی شوقی
مظلوم
معروف آغایی
مفتی پنجوینی
ملا احمد قاضی پنجوینی
ملا آواره
ملا حسنی دزلی
ملا حسین فانی
ملا عبدالرحمانی فاتحی
ملا عبدالکریم مدرس
ملا غفور دباغی
ملا کریم سارده کوسانی
ملا کریم فیدایی
ملا مارف کوکه‌یی
ملا محمد چروستانی
ملا محمود بایزیدی
ملا مصطفی عاصی
ملای جباری
ملای جزیری
ملای گوره
مولانا خالد
مولوی
میرزا عبدالقادر پاوه‌ای
میرزا غفور
مینه جاف
ناری
ناصر آقابرا
ناطق
نافع مظهر
نالی
وصالی
وفایی
ولی دیوانه
هژار
هیدی
هیمن

مشارکت‌کنندگان

وژینبوکس