اخبار پروژه

«انجیل مقدس» به وژینبوکس اضافه شد

2023/07/05 1853

«روضة الصفا»ی میرزا عبدالقادر پاوه‌ای به وژینبوکس اضافه شد

2023/03/19 1259

«خوێندەواریی باو» اثر توفیق وهبی به وژینبوکس اضافه شد

2023/03/15 1196

«مجموعه اشعار قادر هَمَوَند» به وژینبوکس اضافه شد

2023/03/02 1177

«دیوان ملای جزیری» به وژینبوکس اضافه شد

2023/03/01 1300

مجموعه بیت «دمدم» به وژینبوکس اضافه شد

2022/09/11 1411

«العقيدة المرضية» به وژینبوکس اضافه شد

2022/09/10 1345

«لە خەوما» اثر جمیل صائب به وژینبوکس اضافه شد

2022/09/09 1023

«دیوان خادم» به وژینبوکس اضافه شد

2022/09/08 741

«دیوان سالم» به وژینبوکس اضافه شد

2022/09/07 902

«دیاریی مەهاباد» ملا غفور دباغی به وژینبوکس اضافه شد

2022/06/19 984

«هەمیشە بەهار» علاالدین سجادی به وژینبوکس اضافه شد

2022/06/09 888