فونت ڤەژین

خسرو معروفی 2019/12/31 21:00:00 2950

فونت ڤەژین

فونت ڤەژین با هدف خلق یک تایپ‌فیس مونولاین متنی با قواعد هندسی ویژە براساس رسم‌الخط نسخ جهت استفادە در صفحات نمایشگر طراحی شدە است. سعی برآن بوده که ضمن دارا بودن استحکام، زیبایی و تازگی، فونتی سادە بودە و تفاوت چندانی با خطوط آشنای دیگر نداشتە باشد. همچنین با رعایت ویژگی «خوانایی» و «روان‌خوانی» ضمن راحتی در خوانده شدن حواس خوانندە را متوجە شکل حروف نکردە و چشم او را خسته نکند. حروف این فونت به لحاظ هندسی از فرم‌های دايره و مثلث تبعيت می‌کنند.

تعداد کرسی‌ها

در این فونت تعداد کرسی‌ها تا حد امکان کاهش یافتە و بە منظور افزایش تعادل و تناسب بصری سعی شدە است ضمن متناسب نمودن ارتفاع حروف بزرگ و کوچک، حروف بە صورت هماهنگ پیرامون کرسی وسط قرار گیرند. خطوط کرسی

وزن‌ها

فونت ڤەژین در چهار وزن لایت، بولد، نیم بولد و بلاک، با استایل ایتالیک مایل بە چپ (ایرانیک) تهیە شدە است. چهار وزن لایت، بولد، نیم بولد و بلاک  استایل ایتالیک مایل بە چپ (ایرانیک)

پشتیبانی کامل رسم‌الخط‌های عربی و لاتین

فونت ڤەژین ضمن پشتیبانی کامل زبان‌های کردی (با حروف گویش‌های اورامی، کلهری)، فارسی، عربی و اردو و دارا بودن کلیە کاراکترهای مورد نیاز عربی، دارای فۆنت کامل لاتین هماهنگ با حروف عربی بە لحاظ وزن و فرم می‌باشد. پشتیبانی کامل رسم‌الخط‌های عربی و لاتین

زاویە قلم

زاویه قلم یا همان شروع حرکت استروک در ابتدای حروف و اشکال مشابه آن بە منظور افزایش تعادل سطح و دور با فرم منحنی متناسب با یکدیگر و انتهای حروف نیز با همان فرم و بە صورت منظم و هماهنگ طراحی شدەاند. زاویە قلم

تناسب میان فضای مثبت و منفی

در این فونت بە منظور افزایش خوانایی سعی شدە است با رعایت فاصله گذاری متناسب میان حروف، کلمات، سطرها و نقطە‌گذاری، تعادل میان فضای مثبت و منفی ایجاد شود. تناسب میان فضای مثبت و منفی

تناسب میان حروف همسان

در فونت ڤەژین بە منظور ایجاد توازن و یکپارچگی و به دنبال آن سادگی و وضوح بیشتر، ضمن رعایت تناسب میان حروف متشابه مانند دایره‌ها (ق، ل، ن، ی) از فرم‌های ترکیبی و مشابە جهت سایر حروف مانند (ف، و، ر، د، ه، ک) نیز استفادە شده است. تناسب میان حروف همسان تناسب میان حروف همسان خوسرەو مەعرووفی

تماس با خسرو معروفی

اطلاعات درمورد وژینبوکس: