جفایی

تولد:
1835 - کانی کبود حلبچه
وفات:
1890 - کانی کبود حلبچه
تعداد مشاهده:
6752

آثار:

دیوانی جەفایی

دفتر شعر (1890)
5446