جفایی

تولد:
1835 - کانی کبود حلبچه
وفات:
1890 - کانی کبود حلبچه
تعداد مشاهده:
3719

آثار: