خادم

تولد:
1895 - کویسنجق
وفات:
1953 - کویسنجق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
1272

آثار: