ملا کریم سارده کوسانی

ملا کریم سارده کوسانی

تخلص:
ڕاوچی
تولد:
1926 - بوکان
وفات:
2001 - بوکان
تعداد مشاهده:
3177

آثار: