ملا کریم سارده کوسانی

ملا کریم سارده کوسانی

تخلص:
ڕاوچی
تولد:
1926 - بوکان
وفات:
2001 - بوکان
تعداد مشاهده:
6711

آثار:

شەوارە

داستان کوتاه (1999)
3277