هژار

هژار

تخلص:
هەژار
تولد:
1921 - مهاباد
وفات:
1991 - کرج
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
20483

آثار: