صیدی

تخلص:
صەیدی
تولد:
1785 - اورامان
وفات:
1849 - اورامان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3458

آثار: