عثمان عوزیری

عثمان عوزیری

تولد:
1936 - سلیمانیه
وفات:
1966 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
1291

آثار: