نالی

تخلص:
نالی
تولد:
1800 - خاک و خل
وفات:
1877 - استانبول
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
28313

آثار: