شاکلی

تخلص:
حەمدی، شاکەلی
تولد:
1905 - کفری
وفات:
1980 - کفری
تعداد مشاهده:
4302

آثار:

دیوانی شاکەلی

دفتر شعر (1978)
3268