ملا احمد قاضی پنجوینی

ملا احمد قاضی پنجوینی

تولد:
1920 - پنجوین
وفات:
1983 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
1665

آثار: