کردی

تخلص:
کوردی، هیجری
تولد:
1809 - سلیمانیه
وفات:
1850 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
7558

آثار: