فقی قادر هموند

تولد:
1830 - سلیمانیه
وفات:
1890 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2236

آثار: