کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند

کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی گورانی
سال انتشار:
1980
چاپ مرجع:
1980

نسخه‌ها:

  • کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند، کۆکردنەوە و ڕاستکردنەوەی مەلا عەبدولکەریمی مودەریس و فاتح عەبدولکەریم، چاپخانەی کۆڕی زانیاری عێراق. بەغدا-١٩٨٠

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (270 از 270)
زمان قرائت:
8 ساعت و 14 دقیقه
تعداد مشاهده:
4931
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

کتاب درودنامە > بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

1
917

کتاب درودنامە > بیان ترتیب درودنامە

1
564

کتاب درودنامە > اسماء الحسنی کە نود و نو اسم اعظم است ﷻ

3
557

کتاب درودنامە > به هر اسمش ﷺ

هذا اسماء النبی ﷺ که دویست و یک می‌باشد
5
648

کتاب درودنامە > بیان خواص درود سید کائنات ﷺ و فضیلتش

14
671

کتاب درودنامە > در ثواب استغفار گوید

2
527

کتاب درودنامە > ئیستیغفار

12
636

کتاب درودنامە > در بیان خواص استعاذه

2
481

کتاب درودنامە > در خاتمە‌ی کتاب گوید

2
518

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در ثنای حضرت باری ﷻ

2
558

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در نعت حضرت محمد المصطفی ﷺ گوید

2
522

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > ترجمه‌ی روضه‌ی ایمان و ترتیباتش مختصر است

1
464

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > موناجات

4
767

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در جناب معراج نبی ﷺ

3
504

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > ترتیب دادن جبرئیل امورات اسبابرا

2
493

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در وصف ترکیب براق

2
457

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در بیان چگونگی تفاوت بین حضور انبیا و اولیا

2
454

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در بیان چگونگی باندرون رفتن جبرئیل و بیدار شدن سرور کائنات در خواب

3
486

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > کیفیت سوار شدن حضرت خواجای کائنات بر براق و راهی شدن بە بیت المقدس

4
759

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > مناجات مؤلف

1
692

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > رسیدن نبی بأویس در آسمان سیم در خواب

1
469

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > مناجات مؤلف

2
477

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > مناجات

2
724

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > بیان عقیدە اهل معتزلە و قول باغیان در این امر

2
567

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > رسیدن حضرت رسالت پناهی به سدرة المنتهی

1
539

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > رسیدن روحانیت حضرت غوث آنجا به حضور حضرت رسالت پناهی علیە السلام

2
490

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > مناجات مؤلف

1
638

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > کیفیت راهی شدن نبی از رفرف به فرش

1
545

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > شکایت مؤلف از طایفه‌ی بنی امیە

2
473

کتاب معراج نامه‌ی حضرت رسالت پناهی > در جواب سائلان گوید

6
528

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی به حروف هجاء

3
748

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > واقعه‌ی انکار سلطان مصر از شب معراج نبی ﷺ

2
478

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > تمثیل

2
483

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > شروع بە حکایت

6
623

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > شکایت

2
679

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > شروع بە حکایت خادم

2
516

در ثناء و حمد حضرت الوهیت پناهی بحروف هجاء > شروع به حکایت خطیب

4
510

شروع باحوال مؤلف کتاب > شروع به احوال مؤلف کتاب

4
545

شروع باحوال مؤلف کتاب > منازعه‌ی مؤلف با نفس خودش و خطا گرفتن از خودش

2
525

شروع باحوال مؤلف کتاب > حکایت روباه مکار و شیر جذام دار

12
603

شروع باحوال مؤلف کتاب > در تاریخ خاتمه‌ی کتاب چگونگی بعد گوید

2
490

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

2
563

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در ثنا و حمد باری عزوجل گوید

3
608

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان فضیلت بنی آدم و کذب قیاس ابلیس علیە اللعنة

3
613

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیان عناصر اربعە

2
508

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در نوع ایمان

2
481

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در علامات ایمان

2
506

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اخلاق حمیدە هفتاد و دو در صنف انسان است

2
487

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان جهات بشری

3
473

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در هجر دنیا گوید

2
593

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > ساقی نامە

2
594

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مناجات مؤلف بار دوم

2
510

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیان اسامی و عدد شاهان

3
516

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیان اقلیم اول کە سلطانش روح است

3
535

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مناجات مؤلف غفر الله ذنوبە

1
471

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در اصل نوع روح تحقیق کند

3
499

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان اقلیم دوم اسمش حقیقت و خدیوش عشق است

2
458

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان عشق عمومی و عشق مجازی و عشق حقیقی

3
615

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در نوع افکار گوید

1
551

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > قصەی شیخ بایزید رضی الله عنە

1
467

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > حکایت مرد ریایی «کە» مقدمەی مجاز است

4
496

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در عشق حقیق

4
537

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار فقی در احوال بقا

1
461

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در اقلیم سیم کە اسمش طریقت و خدیوش عقل است.

3
476

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نصیحت مؤلف «و» توبیخ خود

1
527

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان اقلیم هشتم که اسمش تشکیل جدید است و پادشاه اینجا اسمش دل است

1
508

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اقلیم پنجم اسمش عرف و عادت است و خدیوش ارادە است و سلطان دل بود

1
504

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اقلیم ششم اسمش سفینه‌ی نظام و پادشاه او نفس است

2
487

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اقلیم هفتم کە اسمش قانون است و خدیوش ابلیس علیە اللعنە است

1
444

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان اقلیم هشتم کە اسمش تشکیل جدید است و آمرزش الخناس است علیە اللعنە

2
503

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در ترتیبات خلقت انسانی

1
477

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیان نفس بشری کە نە نوع است

3
498

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اسباب خروج نفس امارە

1
509

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مجلس آراستن نفس امارە و چگونگی خروجش بە اقلیم گیری

4
499

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > راهی شدن الخناس بە سپەسالاری بە اقلیم پنجم

1
550

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاه یافتن وزیر از آمدن الخناس

5
507

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آراستن سپای طرفین در رزمگاه

6
501

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > شکست وزیر از رزم تا بە اردوگاه

2
486

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نامە نوشتن وزیر و مهلت خواستن از الخناس ملعون

2
465

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > عرضه نوشتن الخناس به شاه خودش

1
470

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نوشتن سلطان جواب نامه اش و خلعت دادنش بە یاور جهت الخناس

1
470

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > رسیدن عریضەی وزیر بحضور پادشاهی و امداد روانە کردن جهت وزیر

3
484

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > راهی شدن عشق مجازی بە سپهسالاری

1
597

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > رسیدن سردار بە اردوگاه

2
493

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاه یافتن الخناس از آمدن سردار

2
489

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > لشکر آراستن طرفین و شکست الخناس

2
510

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > در بیان اوضاع گردون و صدمۀ روزگار

1
482

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نوشتن فتحنامە بە پادشاه دل

1
565

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > روان کردن خلعت‌های گوناگون با تحسین و تعزیم جهت وزیر و عشق مجازی

1
500

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > شروع به واقعۀ الخناس

2
492

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > رسیدن الخناس بە اردوی ئبلیس

1
648

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > عرض آگاهی شدن از آمدن ابلیس و نوشتن به سلطان دل

2
507

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نامە نوشتن ابلیس علیە اللعنة به وزیر و سردار

1
509

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیان اصل و حکایت گذشتەی خودش

3
502

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > راهی شدن خطرە به نزد وزیر و سردار مجاز

2
496

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > انجمن ساختن وزیر در جواب ایلچی

4
522

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > قرار متارکە جنگ و صلح نمودن تا خبر هر یک از سلطان خودشان جواب آید

1
555

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بزم آراستن ابلیس و کیفیات را بە پادشاه نوشتن

1
498

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نوشتن جواب نامۀ ابلیس بە پادشاه

1
593

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > سوار شدن سردار مجاز به حضور سلطان دل و اقناع نمودنش بە صلح

2
458

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > عودت نمودن عشق مجاز بە اردوگاه

1
468

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > انجمن ساختن طرفین بر شرایط صلح و تعیین سفیران

2
562

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اعادە نمودن لشکر طرفین هریک بە اقامتگاه خودشان و راهی شدن سفیران هریک به محل معین خودشان

1
503

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بزم آراستن سلطان امارە به جلب قلوب سفیران

3
828

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نامە نوشتن لوامه سفیر به شاه خودش که اماره است

2
507

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > جلوس مجاز بر تخت همایون و خلع سلطان ضمیر

2
582

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مناجات مؤلف کتاب رحمة الله علیە

1
624

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > بیقراری نمودن سلطان دل از درازی و دیجوری شب

2
670

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مناجات سلطان ضمیر از عجز حال

4
624

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاهی سلطان روح از تسخیر اقلیم شرع و حبس سلطانش بواسطه‌ی عقل کامل

2
519

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > جواب نامه سلطان به وزیر

2
540

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > لشکر جمع نمودن وزیر کامل و جلب سردار حقیق به نزد خودش

1
558

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > استقبال نمودن وزیر سردار را

2
574

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاهی سلطان مجاز از آمدن لشکر عقل و عشق

2
523

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > راهی شدن سلطان مجازی

1
526

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > شبیخون نمودن سردار بر سپای ملهمه و قتلش

3
530

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > روانە کردن سرقرنا با فرمان و خلعت‌های گوناگون جهت وزیر

5
525

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاهی سلطان امارە از تسخیر اقلیم ضمیر و شکست لشکرش

2
611

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آگاهی سلطان امارە از اردوی عقل و عشق و طلب رای از وزیر

1
538

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نامە نوشتن سلطان امارە بە عقل و عشق

2
560

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > جواب نامە به نزد سلطان

2
587

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آراستن لشکر طرفین به رزم در عرصه‌گاه

3
616

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > آمدن ابلیس علیه العنة به میدان و رزم ساختن با یاد و گرفتنش

2
671

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > امر نمودن سلطان اماره به هجوم لشکر

2
607

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > رسیدن کاغذ سلطان دل به نزد سلطان روح

1
543

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > نوشتن جواب نامه‌ی شهنشاه روح به شاه ضمیر

3
548

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > ترتیب دادن هر دو سلطان لشکر خویشرا در رزمگاه

3
556

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > شکایت از بی وفایی دنیا کند

1
780

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > تمثیل

1
590

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > مجلس آراستن سلطان ضمیر در چگونگی تسخیر سە اقلیم کە در حکم امارەء لعین بودند

1
561

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > فتحنامە نوشتن سلطان ضمیر به شهنشاه روح

1
584

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > جواب نامه‌ی سلطان روح به شاه دل

1
559

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > استقبال نمودن فرمان و خلعت شاهی امیران به امر سلطان ضمیر

1
552

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > راهی شدن یقین بتسخیر املاک نفس امارە

1
589

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > سپاه بیرون کشیدن نفس مطمئنه و رزم ساختن و شکست و قتلش

4
715

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > فتح نوشتن سلطان یقین بە شاه دل

1
571

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > اعادە نمودن سلطان و سپاه هر یک بە دیار خویش

1
529

کتێبی فەزیلەتی بەنی ئادەم > گفتار در خاتمه‌ی کتاب

1
544

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > در ثنای حضرت باری ﷻ

2
573

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > روایت فرمودە از حضرت نبوت پناهی ﷺ

1
662

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > مناجات به درگاه قاضی الحاجات

3
691

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > مقالات در عقیدە جبری گوید

3
688

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > گفتار در مقالات اشعری

2
508

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > اثبات مطلب در مناقب حضرت غوث الاعظم قدس سرە

3
593

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > گفتار در کنیه‌ی حسین ابن منصور کە چرا «حلاج» گویندش

2
778

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > بیان چگونگی «انا الحق» گفتن حسین ابن منصور حلاج رحمة الله

6
766

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > گفتار در وعظ حضرت رسالت پناهی

2
745

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > گفتار در تغییر قضای تعلیقی

6
711

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > شەوگار درەنگەن نەمەندەن ویسعەت

4
759

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > گفتار در صابری و تسلیم به رضای باری شدن حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام

1
622

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > قصه‌ی برصیصا و امین نبودن از مکر حضرت باری ﷻ

9
735

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > شروع به حکایت باغبان و جبری ...

3
644

در مقالات اشعری و جبری و رد قول جبریان > مقالات حضرت علی «کرم الله وجهه» با مرد فیلسوف

8
699

کتاب «پند الحکما» > در ثنای حضرت باری ﷻ گوید

2
633

کتاب «پند الحکما» > صفات ثبوتیه هشت است

1
559

کتاب «پند الحکما» > اصول دین

1
581

کتاب «پند الحکما» > تعداد فروع دین

1
573

کتاب «پند الحکما» > گفتار در قضا و قدر گوید

3
579

کتاب «پند الحکما» > شەهەنشای کەونەین، خەللاق عالەم

2
626

کتاب «پند الحکما» > کلمه‌ای چند در مقدمه‌ی پند حکماء

9
679

کتاب «پند الحکما» > نصیحت نامه‌ای دیگر که از سالکان طریق حقایق روایت است

2
616

کتاب «پند الحکما» > گفتار در نصیحت نامه‌ی سیم که زبان گهربار حضرت لقمان گفته است

2
440

کتاب «پند الحکما» > گفتار در نبوت در اختلافش و اصل و صنعتش گوید

1
379

کتاب «پند الحکما» > قصه‌ی اختلاف نسب و صنعت لقمان

1
347

کتاب «پند الحکما» > قصه‌ی مناقبه‌ی نقطه‌ی لقمان

1
338

کتاب «پند الحکما» > قصه‌ی دراکه لقمان و مولودش

1
306

کتاب «پند الحکما» > سوال نمودن حضرت داود از لقمان و جوابش

1
303

کتاب «پند الحکما» > نصیحت نامه‌ی لقمان که به پسر خودش اطیعمه نام کرده است

2
314

کتاب «پند الحکما» > نصیحت نامه‌ی پنجم، اکثرش حدیث حضرت رسالت پناهیست

6
331

کتاب «پند الحکما» > ترجمه‌ی حدیث حکمت آموز حضرت رسالت پناهی ﷺ

1
292

کتاب «پند الحکما» > ترجمه‌ی حدیث نبوی ﷺ

2
311

کتاب «پند الحکما» > گفتار در پند شیخ عطار رحمة الله علیه انتخاب و ترجمه کردم

7
323

کتاب «پند الحکما» > نقطه‌ای از حضرت نبوی ﷺ

1
309

کتاب «پند الحکما» > اصناف سبعه

1
324

کتاب «پند الحکما» > تمثیل

2
319

کتاب «پند الحکما» > رموزات حضرت لقمان علیه السلام

3
342

کتاب «پند الحکما» > گفتار در ذکاوت حضرت سلیمان علیه السلام

2
306

کتاب «پند الحکما» > در تاریخ و خاتمه‌ی کتاب گوید

2
325

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

2
280

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > عرض حال مؤلف الکتاب به روضه‌ی معطره‌ی نبوت پناهی

2
299

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در ذم دنیا گوید

4
336

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > شکایت مؤلف از دست پیری

3
319

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > مناجات مؤلف به درگاه قاضی الحاجات

3
300

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > مقدمه‌ی عقیده در جواب و سؤال

5
333

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > رکن اول عقیده در تشهد اول

1
291

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > تشهد آخر در رکن دوم

4
292

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > اسم انبیای که مشهور و معروفند که بیست و هفتند و پنجش نیز معلوم است

2
280

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در اصل و رسم ملائکه آسمان

3
286

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > رکن چهارم تعداد فروضات و شروط اسلام

2
217

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در رکن پنجم بیان شش رکن ایمان

2
231

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > بیان علامتها در آخر زمانه سر دهد

2
222

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > ظهور حضرت مهدی

3
225

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > نزول حضرت عیسی علیه السلام

2
271

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > خروج طایفه‌ی یاجوج و شکست سد اسکندر ذوالقرنین

2
262

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > مناجات نمودن حضرت مسیح به دفع یاجوج و قبول اجابتش

1
324

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > رفتن حضرت عیسی به طواف بیت الحرام و محیا نمودن والدین و عم حضرت رسول ﷺ که ابوطالب است

2
213

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > وفات حضرت مسیحای روح الله و دفنش در روضه‌ی مطهره کند و پسرش احمد سلطان خواهد شد و بیان مقدمه‌ی علامتها

1
193

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > خروج «دابة الارض» و چگونگی شکل و شمائل وی

2
222

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > حق سبحانه و تعالی فرموده «یوم تأتی السماء بدخان مبین»

1
215

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > به حسب آیه‌ی قدیمه‌ی «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»

1
203

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در صور اول

1
202

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در اوصاف صور اسرافیل علیه السلام

1
208

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در صور دوم

2
211

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > آیه‌ی «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ»

1
231

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > تمثیل

5
230

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > تمثیل

2
224

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در بیان منتخبات دنیوی قیاس به امتعه‌ی اخروی نیست

3
238

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در احیاء اموات

1
212

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > مفهوم آیه‌ی قدیمه «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ»

1
216

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > حق سبحانه و تعالی فرمود: «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ»

3
219

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > آوردن دوزخ به عرصه‌گاه محشر

1
197

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > بیان صفات هفت طبقه‌ی دوزخ و اسم طبقه‌ها و بزرگیشان

4
220

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > آوردن جبریل جامه و براق و لوای حمد جهت محمد المصطفی

3
194

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در تعریف لوای حمد

1
192

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > شفاعت دوم حضرت رسالت پناهی به بدء محاسبه‌ است

9
216

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در بزرگی میزان و چگونگی او

9
226

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > راهی شدن حضرت رسالت پناهی ﷺ با گروه انبیاء و اولیا و علما و صلحا به عبور صراط

1
204

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در عبور صراط

2
192

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > پیش از دخول جنتیان به بهشت ملک مژده جهت حوریان میبرند و قصورها مزین و حوریان استقبال کنند

3
211

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در بیان چگونگی قطعات جنت و ترکیبشان

1
181

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > بیان اسامی قطعهای جنت و اصلشان

1
197

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در حجرهای گوناگون از مجوهرات قصرها

1
192

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در انهار و خیمه‌گاهش و کرسی

2
207

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در اوصاف حوری گوید

1
211

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در شجرة الطوبی

1
211

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در حضرت اقدس که وعده‌گاه دیدنی محبان است

3
196

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در نطق حضرت الوهیت پناهی ﷻ

1
194

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در شفاعت حضرت رسالت پناهی بار سوم

5
192

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > بیان شفاعت سایر انبیا و رسولان بنی اسرائیل

1
170

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > گفتار در حیوانات که در جنت ... چند است

1
210

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در مقامگاه اعراف گوید

1
178

کتێبی عەقیدەی ئیسلام > در تاریخ و خاتمه‌ی کتاب

1
203

قصائد > بیم ڕووحمەن

2
201

قصائد > این «قید زنجیر» از بغداد در حبسخانه‌ی اوچ قلعه گفته

1
227

قصائد > بیت الاحزان در حبسخانه‌ی بغداد گفته از عجزالحال

2
195

قصائد > بنا بر شیون سوگواری کدخدا سلیمان برادر بزرگش

2
189

قصائد > این عریضه به حضور حضرت غوث الاعظم فرستاده

2
193

قصائد > ایضا تشکی به حضور حضرت غوث الاعظم است

1
243

قصائد > ایضا در بغداد

1
183

قصائد > ایضا در بغداد

1
203

قصائد > تورک تورمەپۆش

2
197

قصائد > ایضا در بغداد گفته

3
203

قصائد > ساقی فیراقەن

2
222

قصائد > از ماهیدشت گفته

2
213

قصائد > بەهارنامه

1
262

قصائد > بار دوم سه‌شنبه گفته

1
232

قصائد > موشگین کڵاف دا

1
208

قصائد > جە ئازیزەوە

1
183

قصائد > شیرین ئازاد کەرد

2
213

قصائد > نە ئافاق تاق کەرد

1
219

قصائد > ئەسیرەن ئیمشەو

1
199

قصائد > سوروورەن ئیمشەو

2
182

قصائد > در حبسخانه‌ی موصل فرموده هجری ذی الحجة الحرام

1
197

قصائد > شەماڵ شەبگەردیت پەی من کەر نە کار

1
216

قصائد > لەیلێ کەوتوون دا

2
209

قصائد > این راز تنگ نیاز از ... حسین قولی والی گفته

2
203

قصائد > نامەکەی ئازیز ڕافیع یاونا

1
197

قصائد > ساقی سا دەی مەی باوەر پەیاپەی

1
203

قصائد > زمزمه‌ی عید در حبسخانه از بغداد به شریف فرنگیس نوشته

3
265

قصائد > «سبزه‌ای اسمری» در حبسخانه‌ی کرکوک

2
204

قصائد > نامه از بغداد گفته

3
233

قصائد > جنگنامه‌ی زمستان و بهار در حبسخانه‌ی کرکوک گفته

8
321

قصائد > جواب نامه‌ی شریف فرنگیس نوشته

2
181

قصائد > یاران، هامسەران، هامفەرد فەردم

2
219

قصائد > شیرین سەرکەشەن

2
191

قصائد > ئەگریجە و خاڵ دا

1
206

قصائد > جەفای فراوان

1
186

قصائد > بەندی قەڵای خاو

3
287

قصائد > دڵ بێ قەرارەن

2
272

قصائد > لە سیاماڵان

2
211