خروج «دابة الارض» و چگونگی شکل و شمائل وی

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  280 مشاهده
مەبۆ جە زی ڕۆح قەتع زوڕڕڕییات
هەم «دابة الارضعربی» مەیۆ بە بیسات
شەکل و شەمائیل ئەو «دابة الارضعربی»
شەممێ پەی یاران باوەرین بە عەرز
شەست زەرعەن تەمام توول قامەتش
سەرسامەن عالەم کول نە هەیبەتش
پڕ تووکەن چون وەحش کۆهی ئەندامش
چابوک، تێز دەو، جەسساسەن نامش
دوو جەناح دارۆ، دوو دەست و دوو پا
بە لەفز عەرەب نوتق کۆ ئەدا
ئەر فیرار کەی لێش مەکەرۆت ئەسیر
ئەر ئەو بوگرێزۆ نمەیۆ بە گیر
ئەو داببە جە ئەرز حەق مەکۆ پەیدا
جە ئەقسای یەمەن مەبۆ هوەیدا
پۆسەن ئیرادەی پادشای لارەیب
دمای چەند هەفتە نەوجا مەبۆ غەیب
بەعد ئەز چەند هەفتە جە کۆهـ سەفا
ئەو «دابة الارضعربی» هەم مەبۆ پەیدا
هەم وێش مەکۆ غەیب چەند موددەی وافیر
جە «بيت الحرامعربی» هەم مەبۆ زاهیر
جە باب «بني مخزومعربی» ئەو مەعبەد
نومایان نە ڕوکن «حجر الاسودعربی»
عەسای مووسەوی، موهر سولەیمان
هەردوو جە لاشەن بە ئەمر یەزدان
پۆسەن ئیرادەی جیهان ئافەرین
ماوەرۆ بە زەبت خەلقەندەی زەمین
مەگیڵۆ جە بەین زومرەی ئینس و جان
سەنگ مەحەکەن جە کوفر و ئیمان
بە چیهرەی موئمین مەماڵۆ عەسا
بە نوور ئیمان ڕووش مەبۆ بەیزا
نگین نە چیهرەی کافر مەکۆ گیر
ڕەش مەبۆ چیهرەی کافران چون قیر
جە ناس مەبۆ ڕەفع ئەسامی و ئەلقاب
ڕووسپی و ڕووڕەش مەیۆ بە خیتاب
یا بە نیدای ناس ئێدەن ئولفەتی
کافر دۆزەخی، موئمین جەننەتی
جەسساسە نە بەین موئمین و کافر
بەوتەور عەلامەت جێش مەبۆ زاهیر
جەودما بە ئەمر عەزیم سوبحان
ئەو جەسساسە فەوت مەبۆ نە جیهان