حق سبحانه و تعالی فرموده «یوم تأتی السماء بدخان مبین»

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  287 مشاهده
ئەو مەبۆ غائیب نە ڕووی سەرزەمین
مەخێزۆ نە ئەرز دوخان موبین
دوود قودرەتی مەگێرۆ قووەت
چل ڕۆز سەرزەمین مەبۆ بە زوڵمەت
زومرەی کافران سەراسیمەوار
بە ڕەنج و ئەلەم مەبان گروفتار
ئەهل موئمینین تائیفەی ئیسلام
مەبان گروفتار بە عیللەی زوکام
جەو دما بە ئەمر خەللاق وەدوود
ڕەفع مەبۆ جە ئەرز ئەو زوڵمەت و دوود