گفتار در نصیحت نامه‌ی سیم که زبان گهربار حضرت لقمان گفته است

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  392 مشاهده
ئەشرەفول حەکیم حوکەمای ئەییام
لوقمانەن جە عیلم، بە دەرک و ئیفهام
نیشتەبێ نە تەخت حەزاقەت پەنا
حازر بین نە پای تەختش خولەفا
یەک جە خولەفای فەهیم کاردان
چەند پەند و حیکمەت پەرسا جە لوقمان
پەرسا داناتەر کێ بۆ جە ئادەم؟
وات جە هەر ئاسیب هەر کەس بی بێ غەم
وات بوڵند هیممەت کییەن جە دنیا؟
وات ئەو کەس کەرد تەرک دنیا پەی عوقبا
پەرسا جە دنیا کێ تەوانگەرەن؟
وات ئەو کەس عەقڵش دایم نە سەرەن
پەرسا کام تەڵخەن ئوخراش شیرینەن؟
کام شیرینەن ئەسڵ ئوخراش تەڵخینەن؟
وات ئەووەڵش سەبر، دووەم شیتابەن
جە شیتاب خانەی عالەم خەرابەن
پەرسا هەن عیللەت جێش نەبۆ شیفا
وات ئەحمەقییەن عیللەی بێ دەوا
پەرسا کام شەربەت کوشۆ چەشندە؟
کام ئاتەش سۆزۆ هەر ئەفرۆزندە؟
وات حەسەد نارو، شەهوەت شەربەتەن
هەردوو پەی بەشەر زەهر حیرقەتەن
پەرسا کام بنیا نمەبۆ خەراب؟
وات عەدڵەن مانۆ تا «يَوم الحسابعربی»
پەرسا جە لوقمان ئەی ساحێب ڕیفعەت
جە کێ کەردی ئەخز تۆ عیلم و حیکمەت؟
وات کەردم دیققەت سینف جەهەلە
بە ئەخز عەکسش کەردم عەجەلە
هەم پەرسا ئەدەب جە کێت کەرد تەکمیل؟
وات جە بێ ئەدەب کەردەنم تەحسیل
دەروێشتخلص تەمام بی وەسیەت سێیەم
پەی پەند چارەم زوود بنیەر قەدەم