رسیدن سردار بە اردوگاه

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  538 مشاهده
بە ڕەئی وەزیر ئیشارەی سەدار
بی بە ئوردووگاهـ بیروون حەسار
هەر تەرەف خەیمە ڕەنگ ڕەنگ بی وەپا
ساردار پەی ئۆردووی وزیر بی ڕەها
جە خەیمەی وەزیر پیا بی جە زین
جەم بین جە مەجلیس سەرداران کین
قەهوەی بۆ عەنبەر وە قلیانەوە
دەور مدا هەردەم نە دیوانەوە
حازر بی تەعام، سفرە بی گوشاد
واردشان تەعام، خاتر کەردن شاد
جەودما زومرەی سەرداران سەخت
کەردن شەکوەی حاڵ وێشان جە پای تەخت
سەردار وات: یە کار قەزا و قەدەرەن
تەقازای وجوود سینف بەشەرەن
ئەسپاب دنیا مایەش فریبەن
گا مەیل بە فیراز گا پەی نەشیبەن
دائیرەی دەوران بێ ئیعتیبارەن
هەر ساتێ سەوداش جە یەک بازارەن
گا نێش و گا نۆش، گا عەیش و شادی
گا گریە و کەدەر، گاهێ ئازادی
زومرەی عارفان ئێد کەردەن مەقبوول
نە شاد بی بە گەنج، نە ڕەنج مەلوول
پەنا دەیم بە زات دانای جیهاندار
ئینشائەڵڵا عەدوو مەبۆ خوار و زار
هەم کەردش بەیان ئیعلانات شا؛
مەسروور کەرد بە لوتف سەراسەر سوپا
مەوعیزەی سەردار یاوا بە خیتام
سەردار پەی خەیمەی وێش کەردش خەرام
ئەو شەو شین جە خەو سوپا تا سەحەر
سەحەر ئەلخەنناس پێش یاوا خەبەر
سوپای بێ حەددەن جە قاپیی حەسار
مەنمانۆ نە عەین خەیمەی بێ شومار
سوپای سەهمگین ئیقلیم شەرعەن
پڕ خەیمە و خەرگا درەفش و دیرعەن
ئیسم سوپەهدارش عیشق ماجازەن
ساحێب بەزم و ڕەزم، سۆز و گودازەن