شکایت مؤلف از دست پیری

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 3 دقیقه  375 مشاهده
های دەروێش کەردی خەیلێ حیکایەت
لادێ جە پیری بکەر شیکایەت
حەق جیرانیش مەدارە بە چەم
کردەی کارانش باوەر بە ڕەقەم
پیری وێش کەم کەم بە من دا نیشان
بە تەفرەی ئەمەل ئوخرام کەرد نیسیان
ها وەقتێ زانام سوار بی نە دۆش
عەیش شەبابیم کەردم فەرامۆش
نە دائیرەی چەرخ تەفرەی هەوایی
سفید کەرد سکەی موشک خەتایی
هەوای بەنەفشەی فەرقم کافوور کەرد
باهووی پەهلەویم چون موور بێ زوور کەرد
بە گاز میحنەت قووەی زۆرداری
بێ بەها بەردش سی و دوو مرواری
وێنەی بەختەنەسر بێ سووچ و گونا
گۆشم ئەترەش کەرد، بینام نابینا
هەزم مەعیدە، سەرمایەی قووەت
هەوای شەبابی و خەزانەی شەهوەت
بە قووەی جەبری بەردش بە تاراج
ئێستە بە هەر چوار مەندەنان موحتاج
بەڵغەم و کۆکە، بێ سەبری و نیسیان
هەر چوار بە یەکبار پێم کەردەن ئیحسان
گۆیا ئەلتافش بە من نمانان
عیجزش عەتا کەرد، خاوم ستانان
وەی تەورەن ئەخز و عەتاش نە کارم
عەساش عەتا کەرد، بەرد ئیعتیبارم
سەیر کەن چ لوتفێ بە من مەنمانۆ
دەرد پشت بەخشان، خوونم مەستانۆ
کەم کەم لاغیر کەرد جەستەی ئەندامم
ستانان نە دڵ دەڕڕاکەی فامم
بێ بەیع و خڕید، زەرع و تەرازوو
ئەخزش کەرد قووەت جە زانوو و بازوو
نە تابشت بار زوڵمش هەر زەمان
تیر قامەتم خەمەن چون کەمان
ستانان ڕەونەق ڕەنگ و ڕوخسارم
ئێستە جە عەیال وێم شەرمەسارم
ئەجەل نە کووزەی جەستەی پڕ حەزین
چون گورگ نە بەڕەی جان گرتەن کەمین
دڵ نە ئیدارەی تەن بییەن مەئیووس
هەر شەو نە شینەن بە ناڵەی ئەفسووس
سەدەمەی پیری پێم کەردەن ڕیشخەن
جە لای خاتوونان من کەردەن وە پەن
جە لای مەهڕوان ئێدەن گفتوگوو
تەک تیر نە جەرگ بۆ، نەک پیر نە پەهلوو
ئەر کەروون سەفەر چەشمەی قەدەمگا
دەبدەبەی دەهۆڵ دڵ مەدۆ سەدا
چون بای موخالیف هەناسەم هەر سۆ
مەیۆ نە مەقام وەی وەی و ڕۆ ڕۆ
جوانیم جە نەو ئەر کەرد ئیعادە
شەرتەن حاڵ وێم کەروون ئیفادە
عەرزەی شەرح دەرد جە لاش کەم تەقدیم
بدەم نە تەحریر هەر چی کەردەن پێم
بەڵ ئەو جەوانمەرد بە زەرب شمشیر
بستانۆ حەقم نەو جەللاد پیر
وەر نە حەسرەتان دەرد کۆنە و نۆ
یەک یەک مەسپاروون بە خاک گڵکۆ
دریغ جوانی ئیفتیخارم بی
جوانی جبەی ئیعتیبارم بی
هەر تا جوان بیم دنیام بە کام بی
نە خەیمەی عوشرەت عەیشم مەدام بی
زیاد بی قەدرم جە لای خاتوونان
هەر یەک بە تەرزێ وێش مەدان نیشان
جەوساوە پیریم ئامان بە ئەساس
چون ئاهوو جە شێر جێم مەکەن هەراس
دەروێش! چون ماددەت یاوان بەی ڕادە
هەنی تۆشەی ڕا بکەر ئامادە
جوانیت ویەرد، پیریت کەفت نە پێش
جە دمای پیری مەرگەن هەی دەروێش!
پیری کەردەن سست ڕەگت نە ئەعزا
تۆ هەم سست کەر مەیل نە حوبب دنیا
نەی دەمدا نە دەست پیری زەبوونی
بناڵ نە دەرگای زات بێچوونی
ئومێدەن دوعای پیران زەلیل
مەقبووڵەن جە باب شەهەنشای جەلیل
های دەروێشتخلص! بگیر قاپیی ئەکبەری
ئەڵبەت جە دەروون مەبۆ ئەسەری