بیان اقلیم اول کە سلطانش روح است

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 3 دقیقه  604 مشاهده
ئەووەڵ بەیان کەم ئیقلیم ئەووەڵ
نە هەر هەشت ئیقلیم نەدارۆ بەدەڵ
ئیقلیم ئەووەڵ مەمدووح عامەن
ئیسمش مەعریفەت عالی مەقامەن
خاکش زەعفەران، ئابش حەیاتەن
درەختش عوودەن، میسکش نەباتەن
ئەبنیەش چینی، نارشان نوورەن
زەرعشان عەنبەر قەند و کافوورەن
یەک شەهر عەزیم مەشهوورەن نەو جا
ئیسمش سەعادەت پڕ زەرع و سوپا
خەشیە و قەناعەت، تەسلیم و ڕەزا
هەم عەدل و ئیمان، هەم حیلم و حەیا
یە گشت ئیسم شەهر قەسەبەی قەزان
مولحەقەن بەو شەهر سەعادەت نیشان
جەو ئیقلیم موڵک ڕۆح پادشاهەن
ساحێب بەزم و ڕەزم زەرع و سوپاهەن
شەممێ جە ئەتوار ڕۆح کەروون تەعریف
زاتش بێ چوونەن، سیفاتش لەتیف
جەسیم جەناح، قودسی ئەتوارەن
تایر تەییار، بەستەی ئەفکارەن
هەر گا مەیلش بی جەناح کۆ گوشاد
بێ ئان جە ئەفلاک بەرمەشۆ چون باد
ئەر زاتش مەستوور، وەسفش عەیانەن
مەرحەلە پەیمای کەون و مەکانەن
بێداری و یەقین تەخت و تاجشەن
شاهان ئەییام گشت موحتاجشەن
نیشتەن نە ڕووی تەخت جەمشید جەمجا
خەرقەی ڕیازەت پۆشان وە باڵا
چون مەهـ سەر کێشان بە ئەوج شاهی
زێوەر کەردەن تاج زەڕڕین کولاهی
تەلغراف فیکر بەستەن پەی باڵا
تەحریر عەرزش پەی عەرش ئەعلا
نە هەر هەشت ئیقلیم ئەو شەهەنشاهەن
وە هەر مەرز و بووم جیهان ڕەواهەن
تا نە تەخت جیسم تاجش عەیانەن
ئیقلیم وجوود گشت پاسەبانەن
باقیی تاجداران ئیقلیم وجوود
گشت جە فەیز ئەو یاوان بە مەقسوود
مەستوور عامەن، پەیدا و پەنهانەن
میعمار کونندەی هەردوو جیهانەن
جاویدانییەن جە موڵک بەقا
بەند تەقدیرەن ئامانت نەی جا
یۆسف جەماڵەن جە موڵک ئوولا
بە ئەخ قەدەر بەندەن نە سوفلا
هەم ڕۆح بی نە چەنگ دوڕەندەی غوڕڕان
ڕەها کەرد سەلمان جە ئاب عوریان
هەم ڕۆح بی بە ئەمر پادشای ئەعزەم
بی بە نەردەبان عورووج خاتەم
هەم ڕۆح دا جەواب بە مووسای کەلیم
یەعنی غەزالی بی نوقتەی تەعزیم
هەم ڕۆح بی بە ئەمر خەللاق وەدوود
زومرەی فریشتان پێش کەردن سوجوود
ئادەم تا خاک بی بێ قەدر و قیمەت
بە شەرەف ڕۆح یاوا بە عیززەت
ئەر نەفس و ئیبلیس ئەلخەنناس شووم
وێشان بە عەدووی ڕۆح کەردەن مەعلووم
جە ئایەی قەدیم حەق کەردەن ئیزهار
پەرێ هەر نەبی عەدووم دان قەرار