گفتار در صور اول

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  278 مشاهده
جەودما بە ئەمر خەللاق جەلیل
نەفخ مەدۆ بە سوور جەودەم ئیسرافیل
پەرێ «استفهام دراكهءعربی» نوشوور
بە ئاهیستەگی نەفخ مەدۆ بە سوور
خەلایق بە ئەمر حەزرەت باری
سەماع مەکەن نەفخ ئاهیستەکاری
زیڕۆح نە سەدای سوور مەبان مەخشووش
«جمعاًعربی» تا هەفت ڕۆز خەمۆش و مەدهووش
جە دمای هەفت ڕۆز هەم مەبان بێدار
دنیا جە لاشان مەبۆ تەنگ و تار
تا هەفت ساڵ بەی تەور عالەم و ئادەم
مەکەن «کُدارهمتن نامشخص» بە ڕەنج و ئەلەم