بیان علامتها در آخر زمانه سر دهد

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  268 مشاهده
دەروێش عەلامات ئاخر دنیا
باوەر بە تیعداد چەند مەبۆ پەیدا
جە فەخر نەبیی ڕەسوول کیبار
جە واقیعەی حەشر بەی تەور دان ئیخبار
تا زەلزەلەی حەشر سوور قیامەت
کەردەنش تەعیین یازدە عەلامەت
سینف مەئموورین دائیرەی حوکمەت
بەد ئەسڵ و کەم دین مەیۆ بە ڕەغبەت
جە کەسرەت زوڵم شەرع مەبۆ تەعتیل
حیفز ئەمانەت هەم مەبۆ قەلیل
جە قیللەت عیلم کول مەبۆ حەرام
مەیۆ بە ڕەغبەت بوخل و حیرس عام
نوزوول عیسا «عليه السلامعربی»
زوهوور مەهدی و ئەولیای عیزام
خورووج دەججال فەرتەنەی یەئجووج
هەم «دابة الارضعربی» مەکەرۆ خورووج
مەخێزۆ نە ئەرز دوخان موبین
تولووع خورشید نە مەغریب زەمین
نە ئینس و نە جین بە ئەمر وەدوود
باب تەوبەشان کول مەبۆ مەسدوود
قاپیی زەلزەلەی ئەرز مەبۆ مەفتووح
قەتع زوڕڕییات مەبۆ جە زی ڕووح
ئەوسا ئیسرافیل «عليه السلامعربی»
عام بە سەدای سوور ئەو مەبۆ تەمام
کەردی موختەسەر واقیعەی نیشان
موقەددیمەشان باوەر بە ئەرکان
بیان چگونگی ترتیبات واقعه‌ی علامتها تا آخر زمان
دەروێش! واقیعەی نوقتەی عەلامەت
باوەر بە تەرتیب فەردای قیامەت
بەڵکم سامیعان نە بەحر ئەلتاف
دوعا کەن پەی تۆ بە یەقین ساف
سا چون موحەممەد ئەو شای موعتەبەر
جە واقیعەی حەشر وەی تەور دان خەبەر
یەک مەرد کافر جە بەنی ئەسفەر
پەی موڵک ئیسلام مەکێشۆ لەشکەر
ئەو مەرد بە قووەی سوپای کوفر و کین
تەسخیر مەکۆ موڵک شەهر قوستەنتین
ئیسلام جە دمای چەند ڕەنج و تەعەب
مەکەن بە مەسکەن نە شام تا حەڵەب
جە دمای چەند ساڵ سوڵتان ئیسلام
جەم مەکۆ جە وێش سوپای ئیزدیحام
پادشاهـ چەنی سوپای بێ شومار
شەهر قوستەنتین مەکەرۆ حەسار
مەیۆ بە شکست سیلیسیلەی کوففار
مەکەن جە کوففار چەند قەتڵ و قەلار
لەشکر ئیسلام غەنیمەی بێحەد
مەگێران جە موڵک کافر بێعەدەد
جەودما مەهدی جە ئەملاک شام
مەبۆ بە ئەمیر و ئیمام ئیسلام