انجمن ساختن طرفین بر شرایط صلح و تعیین سفیران

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  611 مشاهده
وەزیر و سەردار سوپای تەرەفەین
سازان ئەنجومەن جەو خەیمەی مابەین
جەم بین جەو خەیمە ئەمیران تەمام
جە هەر زێن و شێن ڕاناشان کەلام
خاتیمەی ئەقوال بە سوڵح بی پاگیر
شەرتنامەی عوهوود کەردشان تەمهیر
نەمەند جە مابەین هەنی بوغز و کین
جە بەین هەردوو وەزیر بی تەعین
نەفس لەووامە هەم بی بە سەفیر
جاگیر بۆ نە تەخت سوڵتان زەمیر
خەتەرەی پەلید هەم تەرجومان بۆ
دەللالەی مابەین نەفس و سوڵتان بۆ
سەفیر دووەم نەفس مولهەمە
فیتنە تەرجەمەش نە هەر سەدەمە
بنیشۆ نە موڵک ئیرادەی وەزیر
نە ئیفشای قانوون نەکەران تەقسیر
جە ئیقلیم شەرع سەردار مەجاز
وێش بی بە سەفیر کەبیر بە دڵواز
وەکیل بۆ جە شا بە ئیجرای مەرام
بنیشۆ نە شەهر ئەمەل شادکام
نوتق هەم تەرجەمەی عیشق مەجاز بۆ
جە خەیر و جە شەڕ هەم سەرئەفراز بۆ
سەفیر دووەم ئولفەت بی تەعین
بنیشۆ نە شەهر ئیبلیس لەعین
جە بەین ئولفەت ئیبلیس شەڕڕاڕ
بەسەر تەرجەمەی ئوموور ئەفکار
سەفیر سێیەم شوهرەت بی مەعلووم
بنیشۆ نە شەهر ئەلخەنناس شووم
سەمع بی تەرجەمەی سەفیر سێیەم
بەین ئەلخەنناس سەفیر کۆ موحکەم
لەووامە چەنی مولهەمەی ئەفسوون
هەردوو ستانان ڕیسالەی قانوون
جەودما هەردوو وەزیر سوپا
پەی ئیجرای ئوموور شاشان کەرد ئاگا
چون هەردوو سوڵتان موخبەر بین نە کار
هەردوو کەردشان قەبوول ئەفکار
هەریەک بە وەزیر وێش وانا تەحسین
پەرێ هەر سەفیر فەرمان بی تەعین
سوڵتان زەمیر بێهۆش کەمفام
بە حیلەی ئیبلیس وەیتەور کەفت نە دام
دنیا پەرست بی عیشق مەجازی
بە زیب و زینەت کەردشان ڕازی
«فەقێتخلص» نەدیمش بەد بۆ هەر سوڵتان
ئاخرچون سوڵتان دڵ مەبۆ بوریان