راهی شدن یقین بتسخیر املاک نفس امارە

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  630 مشاهده
های «دەروێشتخلص» نەیجا ئەر مەبی ئیسکان
تازە کەم جە شا یەقین داستان
سوڵتان یەقین وەزیر و سەردار
ڕەوان بین چەنی سوپای بێ شومار
چون باد نە هەرجا کەردن گودارە
یاوان بە مەرکەز نەفس ئەممارە
جە کەنار شەهر حەیمە بی وەپا
ئەوشەو ڕاحەت بین تا بە سەحەرگا
سەحەر جاسووسان «بی بوكُ مكرعربی»
بەردشان پەی نەفس موتمەئین خەبەر
جە کەنار شەهر بیروون حەسار
مەنمانۆ نە عەین خەیمەی بێ شومار
سەردارش ئەسباب شاهیش ئەساسەن
سان و سیلسیلەش هەم بێ قیاسەن
موخبەر بی نەکار موتمەئیننەی خام
جەم کەرد جە ئەتراف سوپای خاس و عام