راهی شدن یقین بتسخیر املاک نفس امارە

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  592 بینین
های «دەروێشناسناوی ئەدەبی» نەیجا ئەر مەبی ئیسکان
تازە کەم جە شا یەقین داستان
سوڵتان یەقین وەزیر و سەردار
ڕەوان بین چەنی سوپای بێ شومار
چون باد نە هەرجا کەردن گودارە
یاوان بە مەرکەز نەفس ئەممارە
جە کەنار شەهر حەیمە بی وەپا
ئەوشەو ڕاحەت بین تا بە سەحەرگا
سەحەر جاسووسان «بی بوكُ مكرعەرەبی»
بەردشان پەی نەفس موتمەئین خەبەر
جە کەنار شەهر بیروون حەسار
مەنمانۆ نە عەین خەیمەی بێ شومار
سەردارش ئەسباب شاهیش ئەساسەن
سان و سیلسیلەش هەم بێ قیاسەن
موخبەر بی نەکار موتمەئیننەی خام
جەم کەرد جە ئەتراف سوپای خاس و عام