سپاه بیرون کشیدن نفس مطمئنه و رزم ساختن و شکست و قتلش

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 4 دقیقه  763 مشاهده
چەنی ئەلخەنناس و مەجمەعەی سوپا
کێشان سیلسیلەی سوپا بە سەحرا
یاساڵ دا قشوون تیپان سەراسەر
ڕاست کەردش سفووف بە ئایین شەڕ
ئەلخەنناس یەمین، مەیسەر فەقیرە
وێش نە قەلبگاهـ مەرد بەدچیهرە
نەوتەرەف سوڵتان یەقین بی سوار
تەرتیب دا جەناح مەیمەنە و یەسار
مەیمەنەش سپەرد بە عیلم وەزیر
نە جەنب یەسار سەخا بی ئەمیر
وێش نە قەلبگاهـ با درەفش و کووس
سەما بی بە دوود، زەمین ئابنووس
چەرخەچی جە بەین دوو دەریای عەزیم
نیان نە پای حەرب وەبێ خەوف و بیم
بەرز بی جە سوپاهـ کووس و گەبوورگە
مەردان کەردن گەرم ڕەزم و مەعرەکە
یەک پەهلەوانێ نامش بی حەسەد
نە جەنب یەسار بیروون بی جە حەد
جەولان دا بە ئەسپ حەربەی کین نە کەف
چەند جە دلێران سەخا کەرد تەڵەف
جۆش ئاوەرد نە دڵ سەردار سەخا
هەڵمەت کەرد چون شیر بەو مەرد گومڕا
بە زەرب شمشێر بڕندەی قەتتال
دوونیم کەرد جەسەد جە عەرسەی جیدال
بوخل سەهمگین خرۆشا بە قار
تاودا تەکاوەر غوڕڕا بە سەردار
واتش: جە دەستم کەی مەبی خەڵاس
سینەت مەکەم چاک بە حەربەی ئەڵماس
سەردار وات: ئەی مەرد ئەگەر بیت پاگیر
ئەوسا بدەر لاف حەربەی تیغ و تیر
سەردار خوونخوار بە حەرب و نێزە
بوخل عەنیدش کەرد ڕێزەڕێزە
نەفس فەقیرە بیروون بی جە سان
سەرف کەرد جە سەردار حەربەی سەرسینان
زەربەت کەرد نە کار سەردار بەو دەستوور
خێزا هەیاهەی نە ئاشووبەی شوور
ئامان بە هەمدا دوو مەرد خوونخار
موناوەبەی زەرب ئاوەردن بەکار
بە ئاخر سەردار بە زەرب شمشێر
دا نە فەوق فەرق دڕوندەی دلێر
کەللەش بی دووشەق تا بە کەمەرگا
ڕۆحش پەی دۆزەخ دەردەم بی ڕەها
هوجووم کەرد سەردار پەرێ مەیسەرە
چون گورگ شکار پەی گەلەی بەڕە
چەپ و ڕاست وێش نە عەدوو کەرد پاک
چەند سەردار جەسان یەسار کەرد هیلاک
سوپای مەیسەرە جە بیم سەردار
پەرێ قەلبگاهـ کەردشان فیرار
جە هەردوو تەرەف قوماندان جە سان
ئاتەش دان بە تۆپ مەغڵووبەی مەیدان
جەولا ئەلخەنناس پەرێ مەیمەنە
گەرمی دا بە حەرب فیتنەی فەرتەنە
خرۆشا وێنەی هوزەبر و پولەنگ
ویسعەت جەنگش نە وەزیر کەرد تەنگ
یەک پەهلەوانێ ئیسمش وەسواس بی
مەرد دڵفەریب هەم بەدئەساس بی
پا نیا نە پێش وەسوسەی عەنید
چەند جە دلێران وەزیر کەرد شەهید
جە سوپای وەزیر جۆش وەرد مەوعیزە
دا نە کەمەرگای وەسوەسە نێزە
وەسوەسە بە زەرب نێزەی جانستان
دەرلەحزە بە نار ئەجەل بی بوریان
نە حەربەگای ڕەزم شێران سەرمەست
وارا بە زەمین سەر و سینە و دەست
حەربەی دلێران چون «ملك الموتعربی»
بە «كن فيكونعربی» جەنگییان کەرد فەوت
پێش سەف بی جەودەم سوڵتان یەقین
ئاما نە عەینش متمینەی لەعین
بە زۆر بازوو و قووەی تەبەرزین
موتمەئین گوم کەرد نە ڕووی سەرزەمین
نیران حەربە جە باد غیرەت
جە بێشەی شێران ستانا قووەت
بە ئاخر یەقین غوڕڕا بە شێران
مەردان پەی هوجووم کێشان درەفشان
نەپێچان عەنان مەردان پاکدین
شکست دان بە تیپ سوپای کوفر و کین
قاو هەی بکوش، زیڕەی «الأمانعربی»
دەنگ دا نە ئافاق مەزڵەمە و ئیحسان
کەردشان تەعقیب بە قەتڵ و کوشتار
شکستەش بەردن تا دەروون شار
جە زەرب مەردان حەربەی تازەساو
جۆشا بە سوقاق خوون وێنەی سێڵاو
سوڵتان یەقین ئەمرش کەرد ئیزهار
شەهر ئەمەلش سۆچنا بە نار
ئەلخەنناس شووم، ئیبلیس مەردوود
هەردوو مەنفی بین جە موڵک وجوود
سوڵتان یەقین بە زەرب شەمشیر
هەرسێ ئیقلیمش ئاوەرد بە تەسخیر
نەمەند جە زەمیر زەلزەلەی غرێو
نە هەر هەشت ئیقلیم گوم بی نەڕەدێو
وەزیر بی موقیم جە موڵک هەفتەم
بە وەعز و تەدریس مەشغووڵ بی هەردەم
نە موڵک هەشتەم سەردار سەخا
موقەڕڕ بی نە تەخت، عەلەم کەرد وەپا
نە موڵک شەشەم سوڵتان یەقین
کەردش بە مەرکەز ڕیازەت زەمین