گفتار در انهار و خیمه‌گاهش و کرسی

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  260 مشاهده
حەوش هەر سەرا دارۆ چەهار جۆ
نە هەر جۆ یەک حەوز موهەییان هەر سۆ
نە باڵای هەر حەوز خەیمەی ڕەنگاڕەنگ
جوملە مورەسسەع دانەی گران سەنگ
هەر خەیمە کورسی و فەرشش موهەییان
مەزاج کاسش کافووری هەوان
ئەووەڵ ئەنگەبین، دیگەر جۆ نە شیر
تەعمە و لەونشان نمەبۆ تەغییر
سییەمش کەوسەر بادەی شەرابەن
نەهر چەهارەم زیلال ئابەن
ئیزهار قودرەت زات جەلیلەن
چەشمەی هەر چەهار نە سەلسەبیلەن
نەوع خەیمەگاش سورخ و سەبز و زەرد
ژەنگاری و ئەبیەز، دێز و لاجیوەرد
وەی تەورەن تەرتیب بزورگیی خیام
هەر خەیمە دارۆ چەند حوجرە و مەقام
بە دوڕڕ و مەرجان کول مونەققەشەن
جوملە ئاراستەی کورسی و مەفرەشەن
دائیرەی خەیمە نەخل و شمشادەن
ڕوممان و عەناب، سەرو ئازادەن
نارنج و لیمۆ، عەرعەر، مورەققەم
جە ئەنواع گوڵ حەوشش موجەسسەم
کورسیی هەر حوجرەش میسک یا عەنبەرەن
یا کەهرەب ڕشتەی دوڕڕ و گەوهەرەن
بەعزێشان عاج و بەعزێ جە عوودەن
جوملە موجەوهەر دانەی مەقسوودەن
بەعزێشان یوسر و بەعزێ جە ماهی
بەعزێشان نەرجیل عەتای ئیلاهی
بەعزێشان جە لەعل، بەعزێ ئەڵماسەن
حوجرەی هەر قەسرش بەی تەور قیاسەن
نەوع هەر حوجرەش نە ئیختیلافەن
فەرش هەر ئوتاق کول حەریر بافەن