جلوس مجاز بر تخت همایون و خلع سلطان ضمیر

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 2 دقیقه  636 مشاهده
عیشق مەجازی وە بێ خەوف و بیم
نە تەخت شاهی دەردەم بی موقیم
وجووهـ بەلدە، زومرەی ئومەرا
ئامان پەی تەبریک بە جلووس شا
بە پەڕتاووس موزەییەن کەرد تاج
ئاراستە کەرد بەزم نە پای تەخت عاج
وەیتەورەن قەرار «لایموتعربی» حەی
پەی هەر کەمالێ زەوالێ جە پەی
دەردەم ئەمرش کەرد شێرۆی شەرمەسار:
ئەتراف سوڵتان زەمیر کەرد حەسار
یەمینش ئیبلیس، یەسار لەووامە
عەلەم کەرد وەپا نە هەر هەنگامە
بەهەر تەرەفدا عیشق خودپەسەند
شەرارەی شیددەت زوڵمش دا گەزەند
وەپا کەرد خەیمەی دەیجووریی شەبڕەنگ
کێشان جە مینای زەمیر پەردەی زەنگ
مەزرەعەی زەمیر جەو سەحرای وەسیع
ڕەنگ ڕەنگ درەخشان خۆشتەر جە ڕەبیع
دەر و دیوارش زیبا و مونەققەش
نەوع خیابان لەتیف و دڵکەش
سوپای زەنب و فیسق یەکسەر کەرد خاپوور
ویسعەتش بی تەنگ بە سمم ستوور
هەرجا گران بی قیندیلان نوور
بە گەرد سوپای غەفڵەت بی مەستوور
فەرمان دا بە دەست خەتەرەی پەلید
وەزعش مەنفی کەرد بە تەرک تەوحید
تەمەع و تەفرەی کینە پێش کار بین
قەهر و فیتنە و فیسق، شیرک تەحسیلدار بین
غەیبەت و ڕیا، نەمیمی و بوهتان
چەنی کیزب هەر پەنج بە نوتق بی ئیحسان
پەی جەمع ئەرزاق ئۆردووی عیسیانی
مەئموورەن هەردەم نەفس حەیوانی
جە موڵک عادەت نەفس مولهەمە
بی بە قوماندان جەهەر سەدەمە
پەی تەسکین دڵ ئیبلیس خونخار
مەزهەب کەرد بە جەبر جە ئوموور کار
جە سەحرای زەیر خێزا وەلوەلە
ئیقلیم وجوود نیشت نە زەلزەلە
نەهیش جە مەعرووف، ئەمرش مونکەر بی
تا مەزرەعەی دڵ زێر و زەبەر بی
نەمەند جە حوکمش شێوەی عەدل و داد
حوکم شەرع مەنسووخ، قانوون کەرد ئیجاد
مەزلەمەی ئەفکار ئیبلیس پەلید
ئیمان فیرار کەرد، یەقین ناپەدید
جازیبەی قلووب جەسەد ستانا
سێزدە ساڵ وەیتەور حوکمش نمانا
دائیرەی جەهل گەردوون شەباب
تەحویل بی کەم کەم بە عیلم و ئاداب
دائیرەی هەوا و هەوەس بی تەنزیل
فەرق بی جە مابەین ڕای حەق و باتیل
جە ئەبر ئیدراک، باران تەوفیق
عەمارەت بی زەرع عەقڵ مودەققیق
هەرکەسێ نادیم ئەر نەبی نەیجا
مەئیووسەن ئەو کەس جە هەردوو سەرا