ترک امیر

تولد:
1750 - ترک امیر، دلفان
وفات:
1820 - ترک امیر، دلفان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
6513

آثار:

شیعرەکانی تورکەمیر

دفتر شعر (1810)
3098