سامی عودال

تخلص:
سامی
تولد:
1910 - کویسنجق
وفات:
1985 - کویسنجق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5048

آثار:

دیوانی سامی عەوداڵ

دفتر شعر (1985)
4244

چوارینەکانی سامی

دفتر شعر (1985)
4979