علی شارزوری

تولد:
1930 - سلیمانیه
وفات:
1982 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
925

آثار: