قانع

قانع

تخلص:
قانع
تولد:
1898 - دولاش مریوان
وفات:
1965 - شلیر پنجوین
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
16115

آثار: