شرف خان بدلیسی

تولد:
1543 - بتلیس
وفات:
1603 - بتلیس
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4672

آثار: