احمد بیگ کوماسی

تخلص:
خاڵۆی کۆماسی
تولد:
1795 - کوماسی
وفات:
1877 - کوماسی
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2576

آثار: