حسین مولود احمد

حسین مولود احمد

تولد:
1953 - سلیمانیه
وفات:
1979 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2799

آثار: