مفتی پنجوینی

تخلص:
موفتی
تولد:
1881 - پنجوین
وفات:
1952 - پنجوین
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4271

آثار: