ناری

تخلص:
ناری
تولد:
1874 - بادلان پنجوین
وفات:
1943 - بیلو
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
6709

آثار: