علی حسنیانی

علی حسنیانی

تخلص:
هاوار
تولد:
1939 - مهاباد
وفات:
1992 - کپنهاگ
تعداد مشاهده:
4715

آثار: