حجی جندی

تولد:
1908 - قارص
وفات:
1990 - ایروان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
1935

آثار:

دمدم

دفتر شعر (1990)
1531