مصطفی شوقی

تخلص:
شەوقی
تولد:
1865 - مهاباد
وفات:
1932 - استانبول
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2489

آثار: