گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 308 ئەنجام
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ
ای خنده، ز زیر لب جانانه برون آ ای نشئه فزا باده، ز پیمانه برون آ زان دیده تو ...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را
به عشق از ماسوا خالی نمودم سینه‌ی خود را به آتش من جلا دادم رخ آینه‌ی خود را د...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
کرد او گذر به خاک من خفته در بلا
کرد او گذر به خاک من خفته در بلا شاه آمد از برای زیارت به کربلا با آن‌که جز بل...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما
ای شکوه باغ حسن از سرو موزون شما جان‌و دل‌ها مست عشق از لعل میگون شما چون گدا ...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما
ای صفای نور دل‌ها پرتو روی شما جان ما در پیچ و تاب از پیچش موی شما غنچه دلخونی...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
«الا یا اَیُّها السّاقی اَدِرْ کَأسا و ناوِلْها»
الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولها به نور می تو باز افروز شمع کشته‌ی دل‌ها ب...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
نه ثنا خوان تو منم تنها
نه ثنا خوان تو منم تنها صد هزارت بود به گلشن‌ها متکلم بود ولی با غیر مادح تو ...
فارسی
غەزەل
فعلاتن مفاعلن فعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ا
بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا
بر سر این مرده ای روح حیات‌افزا بیا در رکابت شور حشر، ای فتنه‌ی برپا بیا دلستا...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب
تا به رغم من گشودی بر رخ احباب باب امشبم زین در ربودی از دل بی‌تاب تاب رفت جان...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب
چو شمع از آتش دل باشدم تابی به سر امشب که نبود از گداز پیکر خویشم خبر امشب به ...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب
ز ما سرگشتگان شوق گم شد کعبه‌ی مطلب ز رحمت آیتی بنما به ما و «اهدنا یا رب» به ...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ب
نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب
نقاب از چهره بردار ای جبینت ماه شهر آشوب ز جا بر یکدم از یک برق جلوه صبر صد ایو...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
دلم ز روز ازل طالب ستم شده است
دلم ز روز ازل طالب ستم شده است مصاحب غم و همصحبت الم شده است به پیش من بنشین ت...
فارسی
غەزەل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است
بر سینه‌ی عاشق اثر کینه حرام است در کیش صفا لکه‌ی آیینه حرام است در مذهب ما گر...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
مەحویاشعار فارسی محوی غزلیات/ت
ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست
ای دل مگو رقیب بر احوال من گریست می‌گو به حال آدم ما اهریمن گریست هر بت پرست د...
فارسی
غەزەل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن