جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 40 نتیجه
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ئازیز نەخاوم
ئازیز نەخاوم، ئازیز نەخاوم بەختم بێدار بی ئامای نەخاوم دیای وە سینەی پەڕ نە زۆخا...
کردی گورانی
مثنوی
9 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەڕەزای بەرزان
بەڕەزای بەرزان، بەڕەزای بەرزان بەڕەزای تاتای روی تاش بەرزان مەلەرزی و باد جە سین...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
پیری هەزار داد
پیری هەزار داد، پیری هەزار داد پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد واوەیلا جە دەست ج...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
جوانیت ویەرد
جوانیت ویەرد، وادەی پیریتەن شێتە، شادیت شی، ها، زویریتەن رووی ئەوەڵ سفید، سیابی ...
کردی گورانی
مثنوی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
فەڵەک بەردەنم
فەڵەک بەردەنم فەڵەک بەردەنم ڕاسەن سوجدەی دەیر تەرسا بەردەنم دەستم دامانت دیدەم و...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخم بەرزەن
چراخم بەرزەن، چراخم بەرزەن ئەر سەد چون هەڵوەن دەماخت بەرزەن مەتڵەبێ دارو نیازم ع...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
قیبلەم خاڵ تۆم
قیبلەم خاڵ تۆم، قیبلەم خاڵ تۆم بە قورئان قەسەم کوشتەی خاڵ تۆ زامدار خەستەی پای د...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخ ویەردەن
چراخ ویەردەن، چراخ ویەردەن هێجرانت یەک جار جە حەد ویەردەن ڕووی وەسڵت هەر بیم ئەی...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخ ویەردەن
چراخ ویەردەن، چراخ ویەردەن حەرفێوەم جە شەست زەبان ویەردەن زەبانم لاڵ بۆ غەڵەتم ک...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ
ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ حەرامەن ئی دەهر دنیا وە بێ تۆ بینایی دیدەم و دیدەی مەستت...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخم شەوبۆ
چراخم شەوبۆ، چراخم شەوبۆ شەوێ نە شەوان شیم پەرێ شەوبۆ هەراس بیم جە داخ شەوبۆی زۆ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
قیبلەم تەنیای تاق
قیبلەم تەنیای تاق، قیبلەم تەنیای تاق قیبلەم بە شق حەق تاقێ تەنیای تاق تاق جەو تۆ...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
تا وەسەر یار بۆ
تا وەسەر یار بۆ، تا وەسەر یار بۆ پەی یار ئەو خاسەن، تا وەسەر یار بۆ مەیلش بە وێن...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
دیدەی بێ خەوان
دیدەی بێ خەوان، دیدەی بێ خەوان هام دەنگ ناڵەی دیدەی بێ خەوان کەس نیەن بێدار جە ن...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
احمد بیگ کوماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ساقی! ساکەی مەی؟
ساقی! ساکەی مەی؟ ساقی! ساکەی مەی؟ فیدات بام ساقی، سا کەی مەی؟ کەی مەی؟ جەرگم کەب...
کردی گورانی
مثنوی