بەڕەزای بەرزان

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  858 مشاهده
بەڕەزای بەرزان، بەڕەزای بەرزان
بەڕەزای تاتای روی تاش بەرزان
مەلەرزی و باد جە سینەی بەرزان
کەی بە وێنەی زوڵف لەیلەنی لەرزان
زوڵفان سیای عەنبەربار تۆ
عەتر شەوبێزان تار جە تار تۆ
فەسڵێ کە وەباد مەلەرزانەوە
عەنبەر مەورەشان و بەرزانەوە
تۆ سەد جا ر وە باد ئەگەر لەرزان بی
کەی بە وێنەی ئەو عەنبەر هەرزان بی
دەم مەدەر نە زوڵف عەنبەر بۆی تاتاش
جەی لافە بێ زار جێت مەبۆسا، تاش
زێنهار تا هەنی وەروی تاشەوە
کەمتەر بەندە بەر وەلای تا شەوە
چۆن «ئەحمەدتخلص» بەندەی زوڵف تاتاش بەر
پەی زوڵف تاتاش، سەر نە تۆی تاش بەر