پیری هەزار داد

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  903 مشاهده
پیری هەزار داد، پیری هەزار داد
پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد
واوەیلا جە دەست جەور و جەفا و داد
تەخت جوانیم یەکسەر دای وەباد
کەم کەردەی بینای سومایی چەمان
قامەت وێنەی نەی خەم بی چون کەمان
ئەو شێوەی رەفتار چون کەبک کۆسار
ئیسە ناتەوان وێنەی کەفتەکار
رۆخسار پەر نوور شەفاف ئابدار
چرچ و قرچ کەردی چون سیادەوار
کوس شنوام ئێسە بێ گۆشەن
عەقڵ و فام جەلام گرد فەرامۆشەن
نیشانەی پیرین، تەمام خاڵ خاسان
چون باد زەلان جەلام تەواسان
تاق جوانی تەمام نازاران
بکەروون کەچی لەیل و نەهاران
بەندە فەرمایان جە ئەمرێ فەرمان
بین وەقوربانم چون قوچ قوربان
بە پیری کەردەن و پیرم قەسەم
پێم رازی نین، هاوار وەجەسەم
جە ئۆبۆهەت زۆرێ جوانی
شێر و پەڵەنگان مەکەردم فانی
هەر بیماری یە شەفایێ دییەن
سەبەب هەر بییەن، جوانی نیەن
پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد
شەوق جوانیم یەکسەر دای وەباد
زۆر پەنجەی پا جە شەوان تار
مەگێڵام چون بەرق رەعدێ نەووەهار
ئێسە چون خەرچەنگ ڕووی رۆشنایی
یەک وەجەب ڕامەن جە کەم بینایی
قەتارەی دەندان ساف سەدەف بێز
کەل و کۆم کەردی وستەنت جە هێز
ئەودەم چون خونچەی عەتر عەنبەرین
کەردی کڵاوەی سیا چون قیرین
خەتەی زرێ پۆش وەنەوشەی باخم
کافووری کەردی جە دەست داخم
داران کافووری مۆشک فام ورین
ئەویچ وارنای نە سەفحەی سەرین
تەخت بەخت زەوق تاق جوانی
پیری چێشت کەرد، کەردەنت فانی
چەند خەسرەوشخص شاهان نەوجوان زەڕ
چەند مەهـ جەمینان زوڵف بۆ عەنبەر
چەند لەیلێ وەشان، چەند شیرین شێوە
فەرهادشخص و مەجنوونشخص پێشان بی لێوە
پیری داخ نیای و جوانیشان
تاڵ کەردی تەمام زێندەگانیشان
گشت داخ حەسرەت نەبەر نوێشتەن
پەی جوانیشان سیمای خەم رەشتەن
پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد
تەخت جوانیم یەکسەر دای وەباد
هەور ئارەزووم گرمنۆ باران
نە بەرم سەندەن، نە نیشی خاران
هەرتا خەلاس بۆ «ئەحمەدتخلص» ئەسیری
جوانی نمەبۆ، هاوار جە پیری
پیری، هەرتا کە سەر نەنیۆ وەگڵ
داخێ جوانی و پیریش هانە دڵ