جوانیت ویەرد

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 3 دقیقه  803 مشاهده
جوانیت ویەرد، وادەی پیریتەن
شێتە، شادیت شی، ها، زویریتەن
رووی ئەوەڵ سفید، سیابی چوون قیر
ئەوەڵ سیا، سفید بی چون شیر
ددان نەدەهان تاک تاکێوەش مەند
یانێ های ددان زێندەگی وێت کەند
دووربینەکەی جەم، بیەن تەنگ و تار
یانێ عادەت کەر وە تەنگی مەزار
پیشانیت لوان و بانی زانوو
خوا حافێزەن پەی هەوار نۆ
فکرێ دەروەکار جەی وەرتەر کەردەت
باوەر وە خەیاڵ عومرێ ویەردەت
خەجاڵەت بەزم هام فەردانەنی
ئەنگۆشت نمای بەین ئێنس و جانەنی
هەر سەرزەمین پامنیەی نەلێش
فەریاد موانۆ هەر ئەشیا پەی وێش
عاڵەم هەراسان، تەقسیر باریتەن
مەلایەک حەیران شەرمەساریتەن
قەبریچ پەی ئەعزات نە ئینتێزارەن
وە سیاسەنگ بای چونت قەرارەن
میزان جە گونات دڵ پڕ ئەندێشەن
فکرێ گرانی و بەن بریان پێشەن
تا نیم گیان مەنەن تۆبە کەر بە دڵ
چە حاسڵ «ربنا اغفرعربی» ، سەوا
نیمەیێ نیمەشەو جە خاو بێدار بەر
پەی جەستەی خەستەت زاری و زگارکەر
دەست موناجات، هوردارە نە دڵ
بناڵ نە دەرگای حل کەردەی موشکڵ
برێزە ئەسرین جە چارە شومی
بووانە فەردین خاڵۆی مەعدوومی
«یا جە گونای من کەرەم ئاوانتەر
رەحمەت جە تاوان من فەراوانتەر!
هەر تۆنی و تاک، دانا و تەوانا
تۆم هەنی هەنی ئەو کێم بۆ هانا»
بەڵ چون کەریمێ شای کەرەم بێ شۆ
بویەرۆ جە جۆرم شەرمەساری تۆ
جە گۆزەشتەی تۆ سەرگوزەشت ئارۆ
جەو بۆزورگتەرەن ئەو وە ڕووت بارۆ
یا قائم بە زات یەگانەی بێ چوون
ئەگەر نەبەخشیم، خەلاسیم جە کۆن
«ئەحمەدتخلص» مەتەرسە گونات عەزیمەن
ئەحمەد شافێعەن، خالق کەریمەن