فەڵەک بەردەنم

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  721 مشاهده
فەڵەک بەردەنم فەڵەک بەردەنم
ڕاسەن سوجدەی دەیر تەرسا بەردەنم
دەستم دامانت دیدەم و لەیلات
وادەی وەفاتەن ئێزهار کەر وەفات
وەختێ مەورام و ئەلحەد سەرای نۆ
جە داخ تووە مشووم و گڵکۆ
جە بۆنەی کارێ، شای وەفاداران
قەدەم رەنجە کەر وەسەر مەزاران
هەر قەبرێ دوودش نە عەرش ویەردەن
تەپ و دووی دووکەڵ عاڵەم قڕ کەردەن
بزان و تاقی مەزار منەن
ئەو دوو دووی دڵەی ئەوگار منەن
نەواچی مەمات نە سەرای گڵکۆن
حەیات و مەمات، ئاما و لوای تۆن
بخرامە و ناز و سەر جەنازەم
بکەرۆ حەیات، مەمات تازەم
ساتێ مەدارکەر نە پای مەزارم
گۆش دەر و ناڵەی دڵەی ئەوگارم
تا داد و بێداد، هێجران باڵات
مەحروومی دیدەم نە گەرد پاڵات
نەمانۆ نەدڵ عەرز کەرۆ وەتۆ
با نەشۆ وەحەشر، چون شی وەگڵکۆ
«ئەحمەدتخلص» دەرد دڵ ئەر واچۆ وەتۆ
سەر ئازاد مەبو نە سەرای گڵ کۆ