قیبلەم تەنیای تاق

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  763 مشاهده
قیبلەم تەنیای تاق، قیبلەم تەنیای تاق
قیبلەم بە شق حەق تاقێ تەنیای تاق
تاق جەو تۆڕرەی لوول وەردەی تاق تاق
تاق جەو غۆنچەی نادرەی ئافاق
بدەر، وەباوە ئی تاق پەی ئەو تاق
تا شاد بۆ وە تاق سەرلوح بان تاق
باوەس سۆز بەرز بۆ، جە سەودای فێراق
وەس ناڵەش گێڵۆ پێدا، نەنۆ تاق
وەرنە بە تاقی «ئەحمەدتخلص» پەی ئەو تاق
هەر تاق تاق ماچوو چون سەر تاق تاق