چراخم شەوبۆ

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  917 مشاهده
چراخم شەوبۆ، چراخم شەوبۆ
شەوێ نە شەوان شیم پەرێ شەوبۆ
هەراس بیم جە داخ شەوبۆی زۆڵف تۆ
ناعەلاج چنیم دەستەی شەوبۆی کۆ
شایەد بۆی زوڵفت کەمێ بەیۆ لێش
بەڵکەم زامانم کەمتەر کەران ئێش
چەند وەدڵ نیام بۆ وەبۆی شەوبۆ
بۆش مدا، ئەمما نەک چون زوڵف تۆ
فیدای ئەو شابام، تۆش ئیجاد کەردەن
زۆڵفانت گرەو جە شەوبۆ بەردەن
ئەر شەو، بۆی زۆڵفت بدەم وە شەوبۆ
دەیری بام نە جەمع دەیریانێ کۆ
«ئەحمەدتخلص» تا زێندەن هەر سەرگەردانەن
بێ شەوبۆی زۆڵفت وێڵی هەردانەن