ساقی! ساکەی مەی؟

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  867 مشاهده
ساقی! ساکەی مەی؟ ساقی! ساکەی مەی؟
فیدات بام ساقی، سا کەی مەی؟ کەی مەی؟
جەرگم کەبابەن، رەنگ زەردم چۆن بەی
ناڵەی دەروونم بەرزتەرەن جە نەی
ساقی سایەی بی بەنی کەباب نی
ئامانەن ئەر مەی تویچ بە مەی چی مەی
ئەر بەی، بیەن یار جەمین جام مەی
جەور هیجرانان، بۆ من بەیان تەی
ئەقەل جە ڕاهێ بە جام دەور مدەی
بەی، بدیە و حاڵ ئی رۆخسارەێ بەی
چەنی سۆز دەرد واوەیلای وەی وەی
نیم گیانش مەندەن بەڵ بۆ، بەی بۆ تەی
بە لۆتفەکەی وێت چەم پیاڵەی مەی
«ئەحمەدتخلص» جەو بەیە بێ نەسیب نەکەی